श्री भोज प्रकाश माध्यामिक विद्यालयको पुस्तकालय तथा कम्प्युटर ल्याब